Strategia Rozwoju Białegostoku - tworzymy miasto szczęśliwe!

Poznaj naszą inicjatywę

Łączy nas wiele działań i jeden cel.
Tworzymy miasto szczęśliwe!

Prace nad strategią Białegostoku ruszyły. Zobacz, jakie obszary zmienimy.

Miasto szczęśliwe.

Smart City
 • Smart Mobility

 • Smart Environment

 • Smart Economy

 • Smart People

 • Smart Living

 • Smart Governance

 • Smart Mobility

 • Smart Environment

 • Smart Economy

 • Smart People

 • Smart Living

 • Smart Governance

Aktualności

Co udało się zrobić? Bądź na bieżąco!

Etap
przygotowawczy

Etap
diagnostyczny

Etap
koncepcyjny

Etap
redakcyjny

Etap przyjęcia strategii
oraz jej wdrożenie

partycypacja społeczna

 • Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Białegostoku

  26/02/2020

  Miasto Białystok przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030.

  Czytaj więcej
 • Etap przygotowawczy

  25/06/2020

  23 września 2019 roku Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XIV/209/19 w sprawie przystąpienia do opracowania.

  Czytaj więcej
 • Badania

  01/07/2020

  W ramach etapu diagnostycznego harmonogramu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta na lata 2021 - 2030...

  Czytaj więcej
 • Pierwsze spotkania zespołów tematycznych

  16/09/2020

  W dniach 10 - 16 września 2020 roku odbyły się spotkania warsztatowe zespołów tematycznych do prac...

  Czytaj więcej

Nasi eksperci

Poznaj zespół ekspertów. Przygotowują Strategię Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Zostali powołani z myślą o mieszkańcach przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

 • dr hab. Dorota Perło

  Pełnomocnik Prezydenta ds. strategii rozwoju

 • Andrzej Parafiniuk

  Ekspert ds. rozwoju gospodarczego

 • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

  Ekspert ds. kapitału ludzkiego i społecznego

 • dr hab. inż. arch. Bartosz J. Czarnecki, prof. PB

  Ekspert ds. zagospodarowania przestrzennego

 • dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB

  Ekspert ds. środowiska

 • Jarosław Antychowicz

  Ekspert ds. smart city

 • dr Anna Augustyn

  Ekspert ds. powiązań funkcjonalnych

Wypełnij ankietę

Jaki powinien być Białystok? Co zrobić, żebyś czuł się w nim szczęśliwy? Stwórzmy wspólnie idealne miasto!

Wypełnij ankietę i powiedz jakie masz:

 • oczekiwania
 • pomysły
 • zastrzeżenia

To zajmie tylko 5 minut. Dziękujemy!

Zmieniaj Białystok.
Weź udział w ankiecie!

Szanowni Państwo,
Urząd Miejski w Białymstoku przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje zarówno najważniejsze walory Miasta, jak i jego problemy. Chcąc trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca i udział całej społeczności Miasta Białegostoku w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy zatem Państwa do współpracy poprzez wypełnienie niniejszej ankiety, która w znacznym stopniu pomoże nam w określeniu kierunków rozwoju Miasta.

Pytanie 1 z 7

Czy jest Pan/i mieszkańcem Miasta Białegostoku?

Proszę wybrać odpowiedź


Pytanie 2 z 7

Czy reprezentuje Pan/i organizację pozarządową prowadzącą działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku?1

Proszę wybrać odpowiedź

1organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku.

Pytanie 3 z 7

WALORY MIASTA BIAŁEGOSTOKU
(proszę o zaznaczenie max 5 walorów)

pozostało znaków 1000

Proszę wybrać minimum 1 odpowiedź


Pytanie 4 z 7

PROBLEMY MIASTA BIAŁEGOSTOKU
(proszę o zaznaczenie max 5 problemów)

pozostało znaków 1000

Proszę wybrać minimum 1 odpowiedź


Pytanie 5 z 7

KIERUNKI ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
(proszę o zaznaczenie w miejscu swojego wyboru)

 1. Białystok – miasto nowoczesnych, innowacyjnych branż i konkurencyjnych przedsiębiorstw
 2. Białystok – eko miasto
 3. Białystok – miasto kreatywnych i aktywnych ludzi
 4. Białystok – miasto o funkcjonalnej i harmonijnej przestrzeni publicznej
 5. Białystok – smart city
 6. Białystok – miasto dialogu, przyjazne i otwarte
 7. Inne, jakie?

  pozostało znaków 1000

Proszę zaznaczyć jedną z opcji


Pytanie 6 z 7

KLUCZOWE INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU
(proszę o zaznaczenie max 5 inwestycji)

pozostało znaków 1000

Proszę wybrać minimum 1 odpowiedź


Pytanie 7 z 7

W 2030 będzie Pan/i mieszkać w Białymstoku jeśli już dziś zaczniemy: (proszę podać min 1 warunek / działanie, jaki musi być spełniony):

pozostało znaków 300

Uzupełnij przynajmniej jedno pole.

pozostało znaków 300

pozostało znaków 300


ikona ankietyUzupełnij dane

Dane osobowe2:

Adres zamieszkania:

Uzupełnij poprawnie kod pocztowy w formacie 15-XXX

2Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, 127, str. 2), zwanego RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/590/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2382).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Niepodanie wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością ankiety.
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ikona ankietyUzupełnij dane

Dane organizacji pozarządowej:

2Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, 127, str. 2), zwanego RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/590/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2382).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Niepodanie wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością ankiety.
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w ankiecie.

Za chwilę otrzymają Państwo wiadomość e-mail w celu potwierdzenia udzielenia odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Dziękujemy,

w badaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Białegostoku i osoby reprezentujące NGO funkcjonujące na terenie Miasta Białegostoku

Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Białegostoku

Miasto Białystok przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030. Koncepcja rozwoju stolicy Podlasia ma skupiać się wokół sześciu obszarów problemowych: rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, smart city i powiązania funkcjonalne.

26 lutego 2020 roku Prezydent Tadeusz Truskolaski powołał pełnomocnika oraz sześciu ekspertów do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030:

Zdjęcie ze spotkania dotyczacego Prac nad strategią Rozwoju Miasta Białegostoku
 • Andrzeja Parafiniuka jako eksperta do spraw rozwoju gospodarczego,
 • dr hab. Bogusława Plawgo, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, jako eksperta do spraw kapitału ludzkiego i społecznego,
 • dr hab. inż. arch. Bartosza J. Czarneckiego, prof. Politechniki Białostockiej, jako eksperta do spraw zagospodarowania przestrzennego,
 • prof. dr hab. Piotra Banaszuka, jako eksperta do spraw środowiska,
 • Jarosława Antychowicza jako eksperta do spraw smart city,
 • dr Annę Augustyn jako eksperta do spraw powiązań funkcjonalnych.
Zdjęcie ze spotkania dotyczacego Prac nad strategią Rozwoju Miasta Białegostoku

Koordynacją prac związanych z przygotowaniem strategii zajmie się Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030 dr hab. Dorota Perło

Organizacja pracy nad strategią rozwoju Białegostoku została podzielona na sześć etapów (etap przygotowawczy, diagnostyczny, koncepcyjny, redakcyjny, przyjęcia strategii i wdrożeniowy), trwających od lutego 2020 roku do grudnia 2030 roku.

Zdjęcie ze spotkania dotyczacego Prac nad strategią Rozwoju Miasta Białegostoku

- Strategia rozwoju naszego miasta zostanie opracowana zgodnie z zasadami modelu partycypacyjnego. W proces przygotowania dokumentu zostaną zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, a także zewnętrzni specjaliści różnych dziedzin, którzy wniosą swoją wiedzę oraz spostrzeżenia w zakresie rozwoju Białegostoku. Wiodącą rolę będą odgrywali powołani eksperci, którzy ukierunkują prace i usystematyzują zebrane informacje, wykorzystując swoje doświadczenie i wypracowane narzędzia analityczne. W ten proces zostaną także włączeni wszyscy chętni mieszkańcy Miasta – powiedział Prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z założeniem Strategia będzie przygotowywana i realizowana przez różnych interesariuszy rozwoju, powinna aktywizować społeczność lokalną, pobudzać do rozwiązywania wspólnych problemów. Ważną grupę, która będzie zaangażowana w prace, będą stanowili białostoczanie, w tym przedstawiciele środowisk działających na rzecz rozwoju miasta.

Zdjęcie ze spotkania dotyczacego Prac nad strategią Rozwoju Miasta Białegostoku

Etap przygotowawczy

23 września 2019 roku Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XIV/209/19 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030 plus”.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 2/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 stycznia 2020 roku został powołany Zespół Koordynacyjny do prac nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030” i opracowaniem harmonogramu działań, związanych z przygotowaniem Strategii.

W sześciu wyłonionych obszarach tematycznych: rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, smart city i powiązania funkcjonalne, Zarządzeniem nr 545/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 czerwca 2020 roku, zostały powołane Zespoły tematyczne do prac nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030 plus”, kierowane przez ekspertów wiodących.

W ramach dalszych prac odbędą się spotkania warsztatowe zespołów tematycznych, a w celu uzyskania szerszej informacji z otoczenia zewnętrznego na temat wizji rozwoju Miasta, zorganizowane zostaną warsztaty eksperckie z udziałem przedstawicieli różnych środowisk.

Tylko wspólne tworzenie dokumentu strategicznego może przyczynić się do ujęcia w nim wszystkich ważnych elementów, które realizowane komplementarnie mogą przyczynić się do wywołania efektu synergii.

Badania

W ramach etapu diagnostycznego harmonogramu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta na lata 2021 - 2030 w pierwszej połowie roku przeprowadzono szereg badań i wywiadów, które pozwoliły określić stan rozwoju Białegostoku oraz wskazać jak zdaniem respondentów powinno wyglądać Miasto w roku 2030.

W celu zebrania informacji i danych zasięgnięto opinii mieszkańców Białegostoku i okolic, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta. Wykorzystano takie metody badawcze jak ankiety, wywiady czy warsztaty. W trakcie indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzono rozmowy z 50 liderami społeczno - gospodarczymi. Do wywiadów zostali zaproszeni liderzy reprezentujący różne sfery działalności Miasta. Wykorzystano również metodę analizy „desk research”, czyli dokonano przeglądu dokumentów, których zapisy mogą mieć wpływ na podejście strategiczne Miasta. Uwzględniono także metodę analizy SWOT i metodę scenariuszową. Analiza SWOT przygotowana została w ujęciu tradycyjnym - mocne i słabe strony to cechy wewnętrzne Białegostoku, zaś szanse i zagrożenia to uwarunkowania zewnętrzne. Scenariusze rozwoju wypracowano metodą warsztatową. Przedyskutowano zagadnienie stanu docelowego Miasta oraz ścieżki dojścia do oczekiwanych zmian.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, koronawirus, a właściwie skutki epidemii na funkcjonowanie Miasta w przyszłości, stały się jednym z tematów rozmów. Omawiano działania jakie powinny być podejmowane na rzecz minimalizowania skutków epidemii i możliwe sposoby wychodzenia z sytuacji kryzysowej. Wpłynęło to również na sposób prowadzenia badań, ponieważ część planowanych spotkań bezpośrednich zastąpiono rozmowami telefonicznymi.

Podjęte działania pozwoliły określić uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Miasta na poziomie globalnym, europejskim, krajowym i regionalnym, a także wewnętrzne potencjały i bariery rozwoju. Według przeprowadzonych badań mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych widzą Białystok w 2030 roku jako Miasto zielone, rozwijające się, nowoczesne i przyjazne.

Respondenci wskazywali, że najważniejsze z ich punktu widzenia pożądane cechy Miasta dotyczą szeroko rozumianej ekologii, nowoczesnego rozwoju, w tym innowacyjności oraz bezpieczeństwa życia. Wśród działań jakie powinny zostać podjęte, aby chcieli mieszkać w Białymstoku w 2030 roku wymieniają zapewnienie satysfakcjonującej pracy oraz stworzenie warunków dogodnego miejsca do życia: dostępność mieszkań, rozwój kultury, dostępność opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. Wskazują również na istotę tworzenia korzystnych warunków dla inwestycji, rozwoju połączeń komunikacyjnych, w tym lotniska, ochrony środowiska i rozwoju turystyki.

Miasto przeprowadziło także monitoring oraz ewaluację obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 - 2020 plus” Działania te służą analizie postępów w osiąganiu założeń obowiązującego dokumentu i dostarczeniu wniosków dla planowania lokalnej polityki rozwoju, w tym dla tworzenia dokumentu strategicznego na kolejne lata. W ramach monitoringu i ewaluacji również wykorzystano metody badawcze obejmujące badania opinii respondentów, ale także analizy wskaźników.

Pierwsze spotkania zespołów tematycznych

W dniach 10 - 16 września 2020 roku odbyły się spotkania warsztatowe zespołów tematycznych do prac nad Strategią. W spotkaniach uczestniczyli członkowie zespołów powołani zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku w poszczególnych obszarach tematycznych, na których ma skupić się dokument strategii, to jest: rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, smart city, powiązania funkcjonalne. Prace odbyły się pod kierownictwem ekspertów wiodących, wzięła w nich udział również pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030 dr hab. Dorota Perło.

Zdjęcie ze spotkania przedstawiające m.in. dr Annę Augustyn i prezydenta Tadeusza Truskolaskiego

Eksperci wiodący przedstawili analizy SWOT dla każdego obszaru tematycznego. Zaprezentowane zostały mocne i słabe strony Białegostoku oraz szanse i zagrożenia. Wskazali również na kluczowe oczekiwania mieszkańców dotyczące kolejnej dekady, wynikające z przeprowadzonych dotychczas badań. Eksperci przedstawili także wstępnie propozycje celów strategicznych, taktycznych i szczegółowych, którym przyporządkowane zostały przykładowe programy i projekty.

Zdjęcie ze spotkania przedstawiające m.in. dr Annę Augustyn i prezydenta Tadeusza Truskolaskiego

Uczestnicy spotkań w ramach warsztatów odnieśli się do zaprezentowanych przez ekspertów koncepcji, wnieśli swoje uwagi i spostrzeżenia.

Zdjęcie ze spotkania przedstawiające m.in. dr Annę Augustyn i prezydenta Tadeusza Truskolaskiego

Spotkania stanowiły kolejny ważny krok w kierunku przygotowania "Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030". Pozwoliły na wstępną weryfikację planów dotyczących opracowania projektu Strategii.

Zdjęcie ze spotkania przedstawiające m.in. dr Annę Augustyn i prezydenta Tadeusza Truskolaskiego

dr hab. Dorota Perło

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030

Dorota Perło jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, adiunktem Uniwersytetu w Białymstoku. Pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Posiada doświadczenie przy realizacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 - 2020 plus oraz innych dokumentów strategicznych m.in. Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Andrzej Parafiniuk

Ekspert do spraw rozwoju gospodarczego

Ekspert do spraw rozwoju gospodarczego w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Andrzej Parafiniuk z wykształcenia jest prawnikiem. Od początku kariery zawodowej pracuje na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, głównie w obszarze gospodarczym. Przez lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Od 2008 roku jest Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Białegostoku. Od 2013 roku piastuje stanowisko Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Ekspert do spraw kapitału ludzkiego i społecznego

Ekspert do spraw kapitału ludzkiego i społecznego w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Bogusław Plawgo jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1991 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe jako ekspert w przygotowywaniu strategii i programów rozwoju na rzecz sektora publicznego.

dr hab. inż. arch. Bartosz J. Czarnecki, prof. PB

Ekspert do spraw zagospodarowania przestrzennego

Ekspert do spraw zagospodarowania przestrzennego w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Bartosz Czarnecki jest doktorem habilitowanym, inżynierem architektury, profesorem Politechniki Białostockiej. Piastuje stanowiska w regionalnych i lokalnych instytucjach związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, architekturą i urbanistyką.

prof. dr hab. Piotr Banaszuk

Ekspert do spraw środowiska

Ekspert do spraw środowiska w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Jest specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi. Przewodniczy Regionalnej Radzie Ochrony Środowiska oraz Radzie Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Od 2019 roku jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Jarosław Antychowicz

Ekspert do spraw smart city

Ekspert do spraw smart city w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Jarosław Antychowicz jest Prezesem Infinity Group, wywodzącej się z Białegostoku firmy świadczącej szeroko rozumiane usługi w obszarze Digital Transformation. Jest inicjatorem reaktywacji Klastra InfoTech, którego misją jest łączenie lokalnych władz, jednostek naukowo - badawczych i przedstawicieli biznesu, w celu popularyzacji i rozwoju inicjatyw opartych na nowoczesnych technologiach. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce Technikum Programistycznego INFOTECH.

dr Anna Augustyn

Ekspert do spraw powiązań funkcjonalnych

Ekspert do spraw powiązań funkcjonalnych w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Anna Augustyn jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w rozwoju społeczno - gospodarczym miast i regionów oraz marketingu terytorialnym. Piastuje stanowisko Kierownika Zespołu do spraw Planowania i Rozwoju w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej strategia2030.bialystok.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2020-10-26
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marzena Andrzejewska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: mandrzejewska@um.bialystok.pla lub pod numerem telefonu: 85 869 6553. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-26. Budynek złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”. Dostęp do części głównej („A”)-poprzez schody, a dla n-sprawnych na wózkach przez pochylnię z drzwiami automatycznymi przy portierni obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu dla n-sprawnych korytarzem parteru. Dostęp do korytarzy i pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach –windami osobowymi. Dostęp do części „B” (sala konferencyjna, sanitariat dla n-sprawnych)-podjazdem dla wózków i szerokimi drzwiami przy wjeździe na posesję i chodniku od strony ul. Ogrodowej. Dostęp do części „C” (Sala Obsługi Interesanta) poprzez wejście główne do budynku A i platformą schodową na półpiętro (poziom parteru cz. ”C”).

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Branickiego 3/5

Wejście główne dla interesantów schodami od ulicy Branickiego, wejście dla n-sprawnych drzwiami z poziomu parkingu z tyłu obiektu. Dostęp do pokoi biurowych – korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do poszczególnych kondygnacji-windą osobową. Na każdej kondygnacji sanitariaty dla interesantów i osób n-sprawnych.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Składowa 11

Dostęp do budynku dla interesantów i osób n- sprawnych na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi automatyczne. Dostęp do pokoi biurowych i pomieszczeń kasowych na parterze obiektu - z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Św. Rocha 3

Wejście główne dla interesantów i osób n-sprawnych od strony parkingu z tyłu obiektu (pochylnia dla wózków). Dostęp do pokoi biurowych - korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do kondygnacji budynku – windą osobową. Na każdej kondygnacji sanitariaty dla interesantów i osób n-sprawnych.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bema 60/1

Dostęp do budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Białówny 11

Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski znajdują się na II piętrze budynku. Dostęp do budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach –windą osobową z parkingu na tyłach obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na II piętrze – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 16

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 18

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Waryńskiego 32A

Dostęp do budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – os strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Zamenhofa 5c

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony parkingu, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitariatu – z korytarza.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza języka migowego. Zapewniona jest komunikacja z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.